Skip to main content

Multilingual Resources/Recursos multilingües/Tài nguyên đa ngôn ngữ/多语言资源

The North Santa Clara RCD offers technical assistance for Chinese speaking growers.  To request a site visit, call 408-320-7565. 北圣克拉拉资源保护区 (NSCRCD) 为讲中文的种植者提供技术支持。若要请求现场访问,请拨打电话 408-320-7565。

Publications and resources in Chinese (中文出版物和资源) :

 For resources and more languages, please use this link: 

更多资源和其他语言,请点击此链接:

Para obtener recursos y más idiomas, utilice este enlace:

Để biết tài nguyên và nhiều ngôn ngữ khác, vui lòng sử dụng liên kết này:

리소스와 더 많은 언어를 보려면 다음 링크를 사용하십시오:

 

NSCRCD staff providing translation services.